Taxi Reporter

รายงานการให้บริการเท็กซี่ด้วย Taxi Reporter

รายงานการให้บริการเท็กซี่ด้วย Taxi Reporter

 

  คุณเคยสัมผัสกับประสบการณ์แท็กซี่แบบนี้หรือไม่? – เลือกผู้โดยสาร โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการโดยสารมาก เช่น ฝนตก, เย็นวันศุกร์ ฯลฯ ทำให้พบแท็กซี่เปิดมิเตอร์ว่างวิ่งเต็มถนนอยู่บ่อย ๆ เป็นปัจจัยหนึ่งของปัญหารถติด – ไม่คิดราคาตามมิเตอร์ ปิดมิเตอร์เหมาจ่าย เก็บเงินค่าโดยสารเพิ่มโดยไม่มีเหตุผล – มีกิริยาไม่สุภาพ คุกคามผู้โดยสาร – ฝ่าฝืนกฎจราจร