m-culture

เข้าถึงข้อมูลวัฒนธรรมไทย ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ด้วย m-culture

เข้าถึงข้อมูลวัฒนธรรมไทย ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ด้วย m-culture

 

  เข้าถึงข้อมูลวัฒนธรรมไทย ทุกสถานที่ ทุกจังหวัด ด้วยโปรแกรม m-culture ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้น ข้อมูลทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ โดยโปรแกรม m-culture นี้ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม