เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานราชการ

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทยง่ายด้วย Thai Number

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทยง่ายด้วย Thai Number

 

  สำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขฉุกเฉิน สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง การไฟฟ้า การประปา สำนักงานเขตกทม. ส่วนราชการกทม. ส่วนราชการต่างจังหวัด ที่ทำการไปรษณีย์ โดยไม่ต้องมี internet connection และเพิ่มความสามารถพิเศษค้นหาใน Google Map (ต้องการ internet connection)