Fonluang รายงานสภาพอากาศประจำวัน และอุณหภูมิ ตามจังหวัดต่างๆ

 
 

โครงการฝนหลวง เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้าง “ฝนเทียม” เพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำทางการเกษตร Application “ฝนหลวง” เป็นความร่วมมือของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีส่วนประกอบ 3 ส่วน

1. รายงานสภาพอากาศประจำวัน และอุณหภูมิ ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทย
2. รายงานพื้นที่เป้าหมาย และพื้นที่ปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย
3. ข้อมูล “เกี่ยวกับฝนหลวง” แสดงข้อมูลประวัติความเป็นมา, พระราชกรณียกิจ, ตำราฝนหลวง, หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง

Application นี้เป็นก้าวแรก ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความตั้งใจให้เป็นการนำเสนอข้อมูลทางเชิงวิชาการทางการเกษตร ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจ และดูข้อมูลวิชาการดังกล่าวในรูปแบบที่ทันสมัย

แอพพลิเคชั่นฝนหลวง รองรับการใช้งานทั้ง iPhone และ iPad
ข้อมูลอ้างอิงจาก
– สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– กรมอุตุนิยมวิทยา
– http://www.moac.go.th
– http://www.thairoyalrain.in.th
– http://www.royalrainmaking.thaigov.net

ภาพประกอบ

iPhone Screenshot 1

iPhone Screenshot 2

iPhone Screenshot 3

iPad Screenshot 1

iPad Screenshot 2

iPad Screenshot 3

ดาวน์โหลด…..!!!

ขอบคุณข้อมูล
ผู้พัฒนา
Free
Category: Weather
Updated: 07 March 2012
Version: 1.2
Size: 3.0 MB
Language: English
Developer: Digital Mind Co., Ltd.
© กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

facebook comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *